No vienkāršas sarunas līdz nozares vadošajam uzņēmumam

87 000 €

Kas ir BNI panākumu stāsta definīcija - vai tas ir par liela apjoma biznesa sniegšanu vai saņemšanu? Vai tas ir par kā jauna radīšanu? Kā arhitektūras uzņēmuma vadītājs es uzskatu, ka lielākais panākums ir radīt kaut ko, kas iedvesmo sabiedrību, nāk par labu klientam un ļauj arhitektam realizēt savas idejas. Tātad, vai varētu būt vērienīgāks panākumu stāsts par paša radītāja radīšanu?

Vienā no BNI Kettler grupas tīklošanās sesijām keramikas ķieģeļu ražotājs ‘’LODE’’ uzdeva arhitektūras kompānijas vadītājam vienkāršu, bet dziļu jautājumu: kas pašlaik ir svarīgs arhitektiem? Atbilde bija pārsteidzoša, bet skaidra - galvenā tēma starp pasaules vadošajiem arhitektiem nav tas, kas ir vismodernākais stils, materiāli vai krāsas, bet kā arhitekti ietekmē pasauli ar savu darbu un kā arhitektūra var palīdzēt atrisināt klimata krīzi, samazinot oglekļa emisijas, nevis pievienoties problēmas padziļināšanā.

Pārsteigts, ieinteresēts un iedvesmots ‘’LODE’’ pārstāvis aizgāja no tikšanās, un pēc dažām stundām radās ideja par revolucionāra oglekļa neitrāla celtniecības bloka radīšanu, kas varētu pārveidot celtniecības nozari. Bet tā kā materiāls pats par sevi nepalīdz, ja tas netiek iebūvēts ēkās un neaizstāj tradicionālos betona izstrādājumus, radās ideja par uzņēmuma izveidi, kura galvenais mērķis ir radīt oglekļa neitrālas, ilgtspējīgas ēkas un veicināt ilgtspējību nekustamo īpašumu nozarē visā pasaulē – un tā dzima “CO2 ZERO".

‘’CO2 ZERO’’ stāsts ir apliecinājums tīklošanās un sadarbības spēkam. Nejauša tikšanās starp arhitektu un ķieģeļu ražotāju BNI ātrās tīklošanās sesijā uzsāka sarunu, kas galu galā noveda pie uzņēmuma izveides, kas pārveido celtniecības nozari. Divu BNI Kettler grupas biedru kopīgā aizraušanās ar ilgtspēju un inovācijām ir kļuvusi par ‘’CO2 ZERO’’ straujās izaugsmes un globālās ietekmes dzinējspēku.

Šobrīd, gandrīz gadu vēlāk, arvien skaidrāk redzams, ka ilgtspēja un dekarbonizācija pārveido daudzas nozares, un LODE SMART bloki ir risinājums arhitektu redzējumam par ilgtspējīgu arhitektūru. Pievēršoties neatliekamajam jautājumam par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz mūsu planētu, ‘’CO2 ZERO’’ ir nostiprinājis savu pozīciju kā viens no vadošajiem arhitektūras birojiem, kas rada un īsteno klimatneitrālus projektus un rada risinājumus nekustamo īpašumu nozares izmešu samazinājumam.

Kopš tā izveides ‘’CO2 ZERO’’ ir guvis lieliskus panākumus - uzņēmuma inovatīvais produkts ir piesaistījis arhitektu, inženieru un celtniecības firmu uzmanību visā pasaulē, kur visi ir ieinteresēti iekļaut šo ekoloģiski draudzīgo būvmateriālu savos projektos.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas veicinājis ‘’CO2 ZERO’’ straujos panākumus, ir uzņēmuma atvērtība dažādām sadarbībām, tīklošanās spēkam un Givers Gain vērtībai. ‘’CO2 ZERO’’ un ‘’LODE’’ komanda pastāvīgi strādā pie oglekļa neitrālā LODE SMART būvniecības bloka un no tiem radīto ēku veiktspējas un ilgtspējas uzlabošanas. Mērķtiecība un inovāciju meklējumi ir noveduši pie idejām par papildu ekoloģiski draudzīgu būvmateriālu un izstrādājumu izstrādi.

Nobeigumā, ‘’CO2 ZERO’’ iespaidīgais ceļojums no vienkāršas sarunas līdz nozares vadošajam uzņēmumam ir iespaidīgs piemērs tīklošanās, sadarbības un kopīga redzējuma par ilgtspējīgu nākotni potenciālam. Izstrādājot un popularizējot oglekļa neitrālus būvmateriālus, ‘’CO2 ZERO’’ veido ceļu zaļākai un videi draudzīgākai būvniecības nozarei, pierādot, ka ir iespējams sasniegt panākumus, ja mēs dalāmies ar savām idejām un esam atvērti iespējām un iedvesmai, kas ap mums ir katru dienu.

 

 

 

What is definition of a BNI success story – is it about giving a large amount of business or receiving it? Or is it about creating something new? As a CEO of an architecture studio I believe there is no bigger success than creating something that inspires society, benefits the client and lets the architect to realize their ideas. So, could there be a bigger success story than creation of creator itself? In one of BNI Kettler chapter networking sessions ceramic brick producer ‘’LODE’’ asked an architecture company CEO a simple, yet profound question: what is currently important for architects? The answer for ‘’LODE’’ was surprising but clear – the main topic between world leading architects is not what’s the trendiest style or materials or colors, but how architects impact the world with their work and how architecture can help to solve climate crisis and reduce carbon emissions instead of adding to the problem.

Surprised, intrigued and inspired ‘’LODE’’ left the meeting and a couple hours later an idea appeared to create groundbreaking carbon-neutral building block that has the potential to transform the construction industry. But as material itself does not solve the issue unless it is built into the buildings and actually replaces the traditional concrete products, an idea was to create a company with the sole purpose of producing carbon neutral, sustainable buildings and promoting environmentally conscious architecture across the world – so “CO2 ZERO” was born.

‘’CO2 ZERO’’ story is a testament to the power of networking and collaboration. The meeting between an architect and a brick producer in a BNI blitz networking session sparked a conversation that ultimately led to the creation of a company that is reshaping the construction industry. So, two Kettler chapter member shared passion for sustainability and innovation has become the driving force behind ‘’CO2 ZERO’’ rapid growth and global impact.

Today, almost a year later, it is becoming even more clear that sustainability and environmental consciousness are reshaping many industries and LODE SMART block is the solution to architect’s vision for sustainable design. By addressing the pressing issue of climate change and its impact on our planet, ‘’CO2 ZERO’’ has positioned itself as a leader in the development of ecofriendly building solutions and materials.

Since its inception ‘’CO2 ZERO’’ has been a success. The company's innovative product has garnered attention from architects, engineers, and construction companies around the world, all of whom are eager to incorporate this ecofriendly building material into their projects. As a result, ‘’CO2 ZERO’’ has been able to secure multiple high-profile contracts and partnerships, further solidifying its position as an industry leader.

One of the key factors that has contributed to ‘’CO2 ZERO’’ rapid success is the company's commitment to collaboration, networking and Givers Gain principle. The team at ‘’CO2 ZERO’’ and ‘’LODE’’ is continuously working on improving the performance and sustainability of their carbon neutral building block and buildings that are constructed from it. Their relentless pursuit of innovation has led to ideas of developing additional ecofriendly building materials and products.

In conclusion, ‘’CO2 ZERO’’ remarkable journey from a simple conversation to an industry leading company is a powerful example of the potential of networking, collaboration, and a shared vision for a sustainable future. By developing and promoting carbon neutral building materials, ‘’CO2 ZERO’’ is paving the way for a greener and more environmentally responsible construction industry, proving that it is possible to make a difference if we share our ideas and are open to opportunities and ideas that come to us.